დაბრუნების პოლიტიკა


ვებგვერდზე სასურველი პროდუქციის შეძენამდე კარგად გაეცანი პროდუქციის შესახებ ინფორმაციას, გაადახდისა და მიწოდების წესებს. ანგარიშსწორება ხორციელდება მხოლოდ უნაღდო ფორმით. საანგარიშსწორებო გვერდზე საბანკო ბარათის მონაცემების შეყვანისა და  ბანკის მიერ აღნიშნული ოპერაციის დადასტურების შემდეგ (გაითვალისწინე, რომ პროდუქციისა და მისი ტრანსპორტირების თანხას შესაძლოა დაემატოს ბანკის საკომისიო) ელ-ფოსტაზე მოგივა დასტური, რომ შეკვეთა წარმატებით დაფიქსირდა.


drip უფლებამოსილია არ დაადასტუროს/გააუქმოს შენი შეკვეთა, იმ შემთხვევაში თუ შეკვეთილი პროდუქცია აღარ არის ხელმისაწვდომი ან/და არსებობს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული რაიმე გარემოება, რომელიც ეჭვქვეშ აყენებს ტრანზაქციის კანონიერებას. ნებისმიერ შემთხვევაში, drip ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით შეკვეთის დაფიქსირებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღისა შეგატყობინებს ზემოაღნიშნულს და დაგიბრუნებს შენს მიერ გადახდილ პროდუქციისა და ტრანსპორტირების საფასურს.


თუ შეკვეთის არ დადასტურების/გაუქმების მიზეზებს არ ექნება ადგილი, შენს მიერ შეკვეთილ პროდუქციის მიწოდებას თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში ახორციელებს საკურიერო მომსახურების კომპანია Wolt. Instant Shipping პროდუქტების მიწოდება ხორციელდება შეკვეთის დღესვე იმ შემთხვევაში თუ შეკვეთა განხორციელდება 17:00 საათამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომდევნო დღეს - ისევე, როგორც სხვა დანარჩენი პროდუქტები.


პროდუქციის მიღების შემდეგ (ჩაბარების თარიღი მითითებული იქნება საკურიერო მომსახურების კომპანიის თანამშრომლის მიერ ხელმოწერილ მიწოდების დამადასტურებელ დოკუმენტში) 14 (თოთხმეტი) დღის განმავლობაში შენ შეგიძლია ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე, Drip-ის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე შეტყობინების გაგზავნით უარი თქვა ნასყიდობაზე. თუ უარს ამბობ, შენ ვალდებული ხარ:

 • დაუბრუნო Drip-ს შეძენილი პროდუქცია, უარის თქმის შესახებ შეტყობინების გამოგზავნის  შემდეგ-დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარული დღისა. შენ ვალდებული ხარ გაწიო დაბრუნების ხარჯი იმ შემთხვევაში თუ Drip-ს შეთავაზებული სტანდარტული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურება აირჩიე.
 • დაუბრუნო Drip-ს შეძენილი პროდუქცია იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ის მიღებისას იმყოფებოდა.
 • შეძენილი პროდუქცია სანამ შენს მფლობელობაშია, სათანადოდ მოუარო, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ პროდუქციის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის პროდუქციის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენასთან, შენ ვალდებული ხარ აანაზღაურო ამგვარი ზიანი.

მას შემდეგ რა Drip ზემოთაღნიშნული პირობების დაცვით შენგან მიიღებს პროდუქციას (იმავე მდგომარეობაში რა მდგომარეობაშიც გადმოგეცით) Drip დაგიბრუნებს  უკვე გადახდილ თანხას. Drip ვალდებული არ არის, დაგიბრუნოს იმ დამატებითი ხარჯის ასანაზღაურებლად გადახდილი თანხა, რომელიც დაკავშირებულია შენ მიერ არასტანდარტული ან Drip-ს მიერ შეთავაზებული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურების არჩევასთან;

შენ ვალდებული ხარ გასწიო მხოლოდ პროდუქციის დაბრუნებასთან დაკავშირებული პირდაპირი (უშუალო) ხარჯი.

შენ უფლება არ გაქვს უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ :

 • მიწოდებული ნასყიდობის საგანი მალფუჭებადია ან მას მოკლე ვარგისობის ვადა აქვს;
 • მიწოდებული ნასყიდობის საგანის მიწოდების დროს, მისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე, განუყოფლად შეერწყა სხვა საქონელს;
 • მიწოდებული პროდუქცია შენი ინდივიდუალური შეკვეთით არის დამზადებული ან აშკარად შენ პირად საჭიროებებზეა მორგებული;

პროდუქციის მიღებიდან (ჩაბარების თარიღი მითითებული იქნება საკურიერო მომსახურების კომპანიის თანამშრომლის მიერ ხელმოწერილ მიწოდების დამადასტურებელ დოკუმენტში) 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღის გასვლის შემდგომ არაუვიანეს, შენ მიერ პროდუქციის მიღებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღისა, იმ შემთხვევაში თუ ნასყიდობის საგანს აღმოაჩნდება ისეთი ნაკლი/ხარვეზი, რაც ვებ-გვერდზე  არ არის მითითებული, შენ შეგიძლია  Drip-ს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე შეტყობინების გაგზავნით მოსთხოვო მას ნაკლის აღმოფხვრა ან მიმართო Drip-ს ნასყიდობის ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზნით. ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, შენ არ შეგიძლია უარი თქვა ხელშეკრულებაზე იმ შემთხვევაში თუ პროდუქციის თუ ნაკლი უმნიშვნელოა. თუ არს ამბობ, შენ ვალდებული ხარ: 

 • საკუთარი ხარჯით დაუბრუნო Drip-ს შეძენილი პროდუქცია, უარის თქმის შესახებ შეტყობინების გამოგზავნის  შემდეგ-დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარული დღისა.
 • დაუბრუნო Drip-ს შეძენილი პროდუქცია იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ის მიღებისას იმყოფებოდა.
 • შეძენილი პროდუქცია სანამ შენს მფლობელობაშია, სათანადოდ მოუარო მას.

შენი შეტყობინების მიღებიდან Drip 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში ნაკლის მიზეზით დაბრუნებულ პროდუქციას შეამოწმებს და ნასყიდობის საფასურის დაბრუნების შესახებ გადაწყვეტილებას ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გონივრულ ვადაში გაცნობებს.

თუკი Drip დაადგენს, რომ დაბრუნებულ ნასყიდობის საგანს არ გააჩნია იმგვარი ნაკლი/ხარვეზი, რაც ვებ-გვერდზე არ არის მითითებული, Drip უფლებამოსილია არ დაიბრუნოს ნასყიდობის საგანი, ხოლო შენ შეგიძლია უკან წაიღო აღნიშნული. იმ შემთხვევაში თუ Drip დაიბრუნებს ნასყიდობის საგანს ნაკლის/ხარვეზის გამო, Drip დაგიბრუნებს შენ მიერ უკვე გადახდილი თანხას, ხოლო თუ ნასყიდობის საგნის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის ნასყიდობის საგნის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენასთან, შენ ვალდებული ხარ აანაზღაურო ამგვარი ზიანი.

შენ უფლება არ გაქვს უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ :

 • მიწოდებული ნასყიდობის საგანი მალფუჭებადია ან მას მოკლე ვარგისობის ვადა აქვს;
 • მიწოდებული ნასყიდობის საგანის მიწოდების დროს, მისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე, განუყოფლად შეერწყა სხვა საქონელს;